GenCon 2017
Thursday Friday Saturday Sunday
EVENT 8:00 AM 12:00 PM 5:00 PM 9:00 PM 8:00 AM 12:00 PM 5:00 PM 9:00 PM 8:00 AM 12:00 PM 5:00 PM 9:00 PM 8:00 AM 12:00 PM
Force #9     Tucker                      
Force #10       Romppainen                    
Force #11               Romppainen              
Force #12                   Rompainen          
Force #13                              
Force #14           Romppainen       Rompainen        
LotE B1-01 Hess       Smitty                  
LotE B1-02   Hess       Brooks                
LotE B1-03             Tucker              
LotE B1-04               Brooks            
LotE B1-05                 Hess          
LotE B1-06                   Hess        
Sparks #10 B Jackman                          
Sparks #11          Romppainen                  
Sparks #13           B Jackman                
Sparks #14A                 B Jackman          
Sparks #14B                   B Jackman        
Sparks #15                         B Jackman  
Sparks #16                           D Stairs
Sparks #63     D Stairs                      
Sparks #77                 D Stairs           
Sparks #78         D Stairs                  
Sparks #89                         B. Lands  
Sparks #102A B. Lands                          
Sparks #102B   B. Lands                        
Sparks #106             B Hullet              
Sparks #110A             D Stairs              
Sparks #110B               D Stairs            
Sparks #115                 B. Lands          
Sparks #116   D Rivers                        
Sparks #124A         B. Lands                  
Sparks #124B           B. Lands                
Sparks #133     B Hullet                      
Sparks #139 D Stairs                          
Sparks #145                           B Hullet
Sparks #153   Romppainen                        
Sparks #162     D Rivers                      
Sparks #179                             B Hullet                      
Sparks #192       D Stairs                    
Sparks #225 Tucker                          
Sparks #226   Tucker                        
Sparks #227     Romppainen                      
Sparks #228       B. Jackman                    
Sparks #229         Tucker                  
Sparks #230           Tucker                
Sparks #231A             B. Jackman              
Sparks #231B               B. Jackman            
Sparks #232(P)x2(Rivers)               D. Rivers   D. Rivers        
Sparks #233(P)x2(French)             B. Thompson     B.Thompson        
Sparks #234 Round 1(P)x4   J Medley   B. Thompson   J Medley   B. Thompson            
Sparks #234 Round 2(P)x2                 B. Thompson J Medley        
Sparks #234 Round 3(P)x2                         J Medley B. Thompson
Sparks #235A (Interactive)                     Storyline      
Sparks #235B (Interactive)                       Storyline